kobenhavnsadvokatforening logo

- 14. september 2021 Protokollat 

- 22. september 2020 Protokollat    -    Slides fra bestyrelsesberetningen

- 17. september 2019  Protokollat

- 3. oktober 2018    Protokollat

- 12. september 2017     Protokollat    -    Slides fra bestyrelsesberetningen

- 13. september 2016     Protokollat

- 14. september 2015      Protokollat

- 9. september 2014      Protokollat

- 16. september 2013     Protokollat    -    Slides fra bestyrelsesberetningen

- 11. september 2012     Protokollat

- 12. september 2011     Protokollat

- 28. september 2010    Protokollat

- 15. september 2009    Protokollat

- 30. september 2008   Protokollat

- 24. september 2007    Protokollat

- 28. september 2005    Protokollat